CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Struktura korporacyjna

Nasza struktura korporacyjna wynika z modelu biznesowego i realiów działalności w Polsce.

Dyrektorzy i kadra zarządzająca WPD wypełniają swoje obowiązki pod nadzorem Rady Nadzorczej w ramach kanadyjskiego ładu korporacyjnego oraz zgodnie z wymaganiami prawa kanadyjskiego i polskiego.

W Polsce współpracujemy z radcami prawnymi, którzy dochowując należytej staranności zapewniają pełną weryfikację prawną statusu spółki WPD Pharmaceuticals, a także jej praw majątkowych.

Rada spółki współpracuje także z profesjonalnymi doradcami z doświadczeniem w kwestiach finansowych, księgowych i technicznych, w celu zapewnienia wsparcia funkcjonowania spółki w realiach politycznych, prawnych i kulturowych Polski. Zarząd zapewnia dostęp do profesjonalnych doradców w każdej jurysdykcji, w której Spółka zdecyduje się na prowadzenie działalności w przyszłości.

Zarząd

Zarząd (określany tutaj jako Zarząd Dyrektorów) jest odpowiedzialny bezpośrednio za zarządzanie spółką, szczególnie w zakresie jest przeglądania i aktualizacji strategii oraz identyfikacji ryzyka. Rolą Zarządu jest sprawdzanie, czy podejmowane decyzje są zgodne z uprzednio zatwierdzonymi strategiami i ogólnym podejściem firmy do ryzyka.

Zarząd będzie podejmował odpowiednie kroki, aby na bieżąco być informowanym o kluczowych wydarzeniach, w tym o wszelkich aspektach prawnych, politycznych i regulacyjnych w Polsce, które mogą zwiększyć ekspozycję firmy na ryzyko na wschodzącym rynku. Zarząd dodatkowo zapewnia, aby wszyscy członkowie dokładnie rozumieli wewnętrzne mechanizmy kontrolne i procesy mające na celu reagowanie na ryzyko. Zarząd będzie dokładnie analizować, jak sposób kierownictwo radzi sobie z zakłóceniami operacji biznesowych związanymi z działalnością na rynku wschodzącym.

Zarząd bezpośrednio współpracuje z radcami prawnymi w Polsce, aby być na bieżąco z wydarzeniami, które mogą wpływać na ekspozycję firmy na ryzyko, a także w celu monitorowania otoczenia politycznego i prawnego w Polsce, gdzie działa spółka.

Zarząd i Dyrektorzy

Zarząd Dyrektorów odpowiedzialnych za codzienne zarządzanie spółką.

Rada Komisarzy

Komisarze nadzorują, aby podejmowane działania były zgodne z ładem korporacyjnym spółki oraz spełniały interesy spółki.

Rada Nadzorcza

Podstawowymi obowiązkami i odpowiedzialnością Rady Nadzorczej będzie pomoc Zarządowi w sprawowaniu nadzoru nad: skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi spółki, procesami księgowymi i finansowymi, audytami skonsolidowanych sprawozdań finansowych; zgodnością z wymogami prawnymi i regulacyjnymi; kwalifikacjami i niezależnością audytorów zewnętrznych; pracą i wydajnością zarządzania finansami i audytorów zewnętrznych; systemem kontroli i procedur ujawniania informacji oraz systemem kontroli wewnętrznej.

Członkowie Rady Nadzorczej

Konflikt interesów

Dyrektorzy i kierownicy WPD Pharmaceuticals pełnią również funkcję dyrektorów i/lub kierowników innych spółek. To oznacza, że mogą znaleźć się w sytuacjach, które rodzą pozorny konflikt interesów. Dotyczy to szczególnie wykorzystywania - bezpośrednio lub pośrednio - informacji lub możliwości zdobytych podczas wykonywania czynności w charakterze dyrektorów lub kierowników WPD Pharmaceuticals. Wszystkie konflikty interesów będą rozwiązywane zgodnie z BCBCA - Business Corporations Act (British Columbia) S.B.C. 2002 c.57.

Subskrybuj nasz Newsletter