CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Informacje

Zapytanie ofertowe nr 01/WPD107/2022


April 8, 2022

Nazwa projektu

Nowatorskie podejście do terapii ostrej białaczki szpikowej (AML). Projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


Status zamówienia: rozstrzygnięte, 19.05.2022 r.

Informacja o wyniku postępowania

Tytuł zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby projektu nr POIR.01.01.01-00-1913/20.

Termin składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2022 r., o godz. 23.59
 2. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty na adres e-mail Zamawiającego lub na skrzynkę Bazy Konkurencyjności.
 3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 01/WPD107/2022, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie   Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.pl

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego oferty@wpdpharmaceuticals.com z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 01/WPD107/2022” lub przez Bazę Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariusz Olejniczak

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych zgodnie z wskazanymi minimalnymi wymogami określonymi w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1-1.18 do niniejszego zapytania ofertowego, niezbędne do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-1913/20. 

Rodzaj zamówienia: Usługi

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-1913/20.

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych zgodnie z wskazanymi minimalnymi wymogami określonymi w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1-1.18 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, kompletny, gotowy do użycia, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
 3. Dostarczone odczynniki i materiały zużywalne powinny być zapakowane w oryginalne opakowania producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłoby wpłynąć na jego jakość.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 18 Pakietów. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub więcej części.
 5. Wskazanie w dokumentacji zamówienia nazwy handlowej lub źródła pochodzenia określa klasę produktu i służy wyłącznie ustaleniu standardu technicznego i jakościowego, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu dookreślenia przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego oraz dołączenie do oferty opisu oferowanego produktu równoważnego (np. opis katalogowy produktu) z którego w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany produkt posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających/dodatkowych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne 

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

19520000-7 - Produkty z tworzyw

Termin realizacji zamówienia

 1. Dostawy będą następować sukcesywnie do końca 2022 r., w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty otrzymania zamówienia do wyczerpania asortymentu lub kwoty w zależności co nastąpi w pierwszej kolejności. 
 2. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o konkretnym terminie i godzinie dostawy.
 3. Dostawa będzie realizowana w dni robocze w godzinach: 9:30-15:30. Za dni robocze Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 4. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłoby wpłynąć na jego jakość.
 5. Zamówienie zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.

Załączniki do pobrania

Pełna treść zapytania ofertowego nr 01/WPD107/2022

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik 1.1 - 1.18 - Formularze asortymentowo - cenowe

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3- Wzór istotnych postanowień umownych

Miejsce realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9, 54-427 Wrocław.

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Warunki podpisania umowy. 

 1. Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do podpisania umowy, wysyłając informację na adres e-mail wskazany w ofercie, wskazując termin podpisania umowy. 

 1. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wnioskodawcę, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta otrzymała kolejną najwyższą liczbę punktów.  

 1. Umowa zostanie sporządzona z uwzględnieniem istotnych postanowień, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.  

Warunki zmiany umowy. 

 1. Zamawiający wskazuje następujące możliwości zmiany postanowień umownych:  

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi; 

2) zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą, 

3) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia, 

4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

  5)    zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki: 

 1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i 

 1. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

              6) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:  

  7) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

  8) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

 9)  wystąpienia siły wyższej 

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

Termin i sposób realizacji umowy

 1. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wypłacone
  w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

 1. oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, 

 2. uzupełnione formularze asortymentowo - cenowe odpowiednio do wybranego Pakietu sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.1-1.18 do Zapytania Ofertowego a w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego opisu oferowanego produktu równoważnego (np. opis katalogowy produktu),

 3. specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia (np.: folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego),

 4. pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku, kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika, 

 5. w przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, str.1), oświadczenie o treści „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w  celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”. 

Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana. Oferta niepodpisana zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. Wykonawca może podpisać ofertę podpisem elektronicznym, w takim przypadku do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający weryfikacje pozytywną podpisu elektronicznego.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim, jednakże na potrzeby niniejszego zapytania Zamawiający dopuszcza złożenie oferty/specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia w języku angielskim.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę.

Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) powinny zostać opisane „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec danych dotyczących elementów ceny, nazwy Wykonawcy oraz jego siedziby.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

Kryteria i sposób oceny ofert.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%  

 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:  

              C = Cmin / C bad. x 100 

 1. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane. 

 1. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

 1. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/ 

 1. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.  

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 1. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.  

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, kiedy dwie oferty lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów w kryterium cena, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych. Ceny zaoferowane w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż w ofercie pierwotnej.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

 1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego Nr 01/WPD107/2022, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.pl , niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Wykluczenia

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a.     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.     posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,

c.     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

2. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

3. Wykonawca, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie oświadczenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty. 

4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

Subskrybuj nasz Newsletter