CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

WPD101

Technology Overview

ROZWÓJ NOWEGO LEKU STOSOWANEGO W TERAPII GLEJAKA WIELOPOSTACIOWEGO

WPD101 WPROWADZENIE

Komórki nowotworowe, w tym komórki glejaka wielopostaciowego (z ang. glioblastoma multiforme, GBM), o wysokiej oporności na dostępne terapie, charakteryzuje wysoka ekspresja receptorów błonowych IL-13RA2 oraz EphA2, nie wykrywanych na powierzchni błony komórek prawidłowych. Przełomowe podejście WPD Pharmaceuticals oparte jest na jednoczesnym zastosowaniu dwóch białek rekombinowanych: IL-13 oraz efryny 1 (Eph1), połączonych z toksynami bakteryjnymi Pseudomonas i Diphtheria. Rekombinowane ligandy IL-13 i efryny 1, połączone z toksynami, selektywnie wiążą się z receptorami błonowymi, pozwalając na internalizację i dostarczenie do wnętrza komórki cytotoksycznego ładunku w postaci toksyny bakteryjnej. Opisane podejście terapeutyczne pozwala na selektywne i skuteczne eliminowanie komórek nowotworowych GBM bez niepożądanego oddziaływania na komórki prawidłowe. Ponadto, planowana w projekcie droga podania bezpośrednio do guza pozwoli na dodatkowe ograniczenie efektów niepożądanych, towarzyszących ogólnoustrojowemu podawaniu chemioterapeutyków. Rozwój leku WPD101 dałby szansę pacjentom z GBM na dostęp do innowacyjnej terapii celowanej jako alternatywy dla mało efektywnej terapii standardowej.

Więcej informacji na temat WPD101 w Prezentacji.

WPD101 ROZWÓJ KLINICZNY LEKU

WPD101 jest obecnie na etapie badań przedklinicznych. Jego cytotoksyczne właściwości zostały potwierdzone na modelu psim z naturalnie rozwijającym się GBM - glejak występujący u psów i ludzi ma podobną charakterystykę rozwoju choroby. Uzyskane wyniki wskazują, iż zastosowanie WPD101 może równie efektywnie eliminować komórki glejaka u ludzi. Rozpoczęcie fazy I badania klinicznego planowane jest w 2020 roku.

FINANSOWANIE BADAŃ

W lutym 2018 roku WPD Pharmaceuticals uzyskała grant dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości 33 mln PLN na rozwój przedkliniczny leku WPD101 i przeprowadzenie badania fazy I u pacjentów z glejakiem. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Nr 5/1.1.1/2017 – „Szybka Ścieżka”, Priorytet I: Wsparcie dla prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00.

REGULACJE PRAWNE

WPD Pharmaceuticals nie występowało dotychczas z wnioskiem do Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) lub Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o otwarcie badania klinicznego WPD101.

PARTNERZY, POWIĄZANIA I LICENCJE

  • Wake Forest Baptist Medical Center jest uznanym, w pełni zintegrowanym akademickim centrum medycznym i opieki zdrowotnej zlokalizowanym w Winston-Salem w Karolinie Północnej w USA.
  • North Carolina Baptist Hospital prowadzi szpitale, lokalne ośrodki zdrowia, centra podstawowej opieki zdrowotnej i szpital dydaktyczny jako filię Wake Forest Baptist Medical Center.

WPD Pharmaceuticals ma wyłączne prawa globalne do licencji WPD101, która została udzielona przez Wake Forest Baptist Medical Center.

WPD101 RYNEK DOCELOWY

Ze względu na brak dostępnych skutecznych terapii GBM jesteśmy przekonani, że WPD101 ma szansę na przyspieszone dopuszczenie do zastosowania w terapii ludzi. Przemawia za tym wysoka skuteczność i bezpieczeństwo leku. Ponadto, inne typy nowotworów wykazujące wysoką ekspresję receptorów IL-13RA2 lub EphA2 mogą stanowić potencjelne wskazanie do zastosowania WPD101.

Szacowana wartość rynku docelowego przekracza 1 miliard USD.

 

Subskrybuj nasz Newsletter