CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01/WPD101/2021


February 15, 2020

Zapytanie ofertowe nr 01/WPD101/2021

Informacje o ogłoszeniu

 

Nazwa projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
Rozstrzygnięte, 27.02.2021 r.

Informacja o wyniku postępowania i wyborze wykonawców

Tytuł zamówienia 

Nabycie zamrażarki niskotemperaturowej, na podstawie umowy dzierżawy, zgodnie z przedstawioną specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17

Termin składania ofert: 24.02.2021, godz. 23.59

Sposób składania ofert 

 1. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: oferty@wpdpharmaceuticals.com lub poprzez Bazę Konkurencyjności.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje ich odrzucenie. 

 

Adresy e-mail, na który należy wysłać oferty: oferty@wpdpharmaceuticals.com lub  przez Bazę Konkurencyjności

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Mariusz Olejniczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel: +48 515 262 381 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest nabycie zamrażarki niskotemperaturowej, zgodnie z przedstawioną specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

Kategoria ogłoszenia: Dostawa

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo - mazowieckie

Powiat - Warszawa

Miejscowość - Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia 

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17

Przedmiot zamówienia 

 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie zamrażarki niskotemperaturowej, na podstawie umowy dzierżawy zgodnie z przedstawioną specyfikacją, dla potrzeb WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Przedmiot zamówienia musi być w pełni sprawny technicznie, przygotowany do realizowania zaplanowanych prac B+R, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.
 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Zamrażarka niskotemperaturowa (do -86ºC) o pojemności w zakresie 300-350L. Zawierająca co najmniej 2 komory do przechowywania. Sterowana mikroprocesorowo. 
Z kaskadowym systemem chłodzenia (dwa systemy kompresorów oraz dwa systemy chłodzenia działające automatycznie). Posiadająca wyświetlacz LED oraz czujnik temperatury. Posiadająca funkcje alarmowania o braku zasilania, zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze za pomocą alarmu wizualnego, dźwiękowego oraz funkcję powiadamiania; posiadająca system alarmowania dźwiękowego oraz wizualnego w przypadku problemów z filtrem. Drzwi zewnętrzne zamykane na zamek. Posiadająca możliwość podłączenia systemu back- up w postacie butli z CO2. Energooszczędna. Posiadająca certyfikat dla wyrobów medycznych klasy IIa (dla krajów UE) do zastosowań medycznych w zakresie przechowywania komórek, DNA lub innych próbek materiału biologicznego (w tym osocza krwi).

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu aparaturę zgodną ze specyfikacją i pozbawioną wad fizycznych i prawnych.
 3. Wykonawca określi koszt dzierżawy za miesięczny okres użytkowania. Koszt będzie obejmował następujące koszty: ubezpieczenia urządzeń, serwis, przeglądy techniczne, niezbędne dla utrzymania urządzeń w stanie pełnej gotowości i sprawności technicznej.

 

Kod CPV

38500000-0 

Nazwa kodu CPV

aparatura kontrolna i badawcza

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia.

Umowa na realizację zamówienia obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania, jednak nie później niż od dnia 01.03.2021r. 

 

Termin i sposób realizacji umowy.

 1. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania jednak nie później niż od dnia  01.03.2021 r. i zakończy z upływem 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie. 
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wypłacane miesięcznie, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 01/WPD101/2021

Załącznik nr 1  Formularz oferty 

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3  Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące parametrów technicznych oferowanej zamrażarki niskotemperaturowej

Załącznik nr 5  Istotne postanowienia umowne 

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają potencjał techniczny lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego;
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy 
  i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
 2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy 
  z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
 4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 5. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
   w umowie; 
 6. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
  4. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 7. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 8. wystąpienia siły wyższej,
 9. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

 

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100

cena brutto oferty badanej

 1. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia
  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione
  w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
 3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności
   w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • inne

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu
z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę̨ punktów.

 

Wykluczenia

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
 2. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 3. Wykonawca, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie oświadczenia, 
  w terminie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy 
  z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty. 
 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa 

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica Żwirki i Wigury 

Numer domu 101

Numer lokalu -

Kod pocztowy  02-089

Miejscowość Warszawa

Powiat Warszawa

Województwo mazowieckie

Numer telefonu +48 515262381

NIP 5252721500

Tytuł projektu Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Numer projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

 

 

Komplet dokumentów (załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:

 

ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

Pokój 0.113


Aktualne 

 

Tytuł zamówienia 

Nabycie zamrażarki niskotemperaturowej, na podstawie umowy dzierżawy, zgodnie z przedstawioną specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17

 

Termin składania ofert 

24.02.2021, godz. 23.59

 

Sposób składania ofert 

 1. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: oferty@wpdpharmaceuticals.com lub poprzez Bazę Konkurencyjności.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje ich odrzucenie. 

 

Adresy e-mail, na który należy wysłać oferty 

oferty@wpdpharmaceuticals.com

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Mariusz Olejniczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel: +48 515 262 381 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest nabycie zamrażarki niskotemperaturowej, zgodnie z przedstawioną specyfikacją dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawa

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo

mazowieckie

Powiat

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia 

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17

 

Przedmiot zamówienia 

 1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie zamrażarki niskotemperaturowej, na podstawie umowy dzierżawy zgodnie z przedstawioną specyfikacją, dla potrzeb WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Przedmiot zamówienia musi być w pełni sprawny technicznie, przygotowany do realizowania zaplanowanych prac B+R, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.
 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Zamrażarka niskotemperaturowa (do -86ºC) o pojemności w zakresie 300-350L. Zawierająca co najmniej 2 komory do przechowywania. Sterowana mikroprocesorowo. 
Z kaskadowym systemem chłodzenia (dwa systemy kompresorów oraz dwa systemy chłodzenia działające automatycznie). Posiadająca wyświetlacz LED oraz czujnik temperatury. Posiadająca funkcje alarmowania o braku zasilania, zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze za pomocą alarmu wizualnego, dźwiękowego oraz funkcję powiadamiania; posiadająca system alarmowania dźwiękowego oraz wizualnego w przypadku problemów z filtrem. Drzwi zewnętrzne zamykane na zamek. Posiadająca możliwość podłączenia systemu back- up w postacie butli z CO2. Energooszczędna. Posiadająca certyfikat dla wyrobów medycznych klasy IIa (dla krajów UE) do zastosowań medycznych w zakresie przechowywania komórek, DNA lub innych próbek materiału biologicznego (w tym osocza krwi).

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu aparaturę zgodną ze specyfikacją i pozbawioną wad fizycznych i prawnych.
 3. Wykonawca określi koszt dzierżawy za miesięczny okres użytkowania. Koszt będzie obejmował następujące koszty: ubezpieczenia urządzeń, serwis, przeglądy techniczne, niezbędne dla utrzymania urządzeń w stanie pełnej gotowości i sprawności technicznej.

 

Kod CPV

38500000-0 

Nazwa kodu CPV

aparatura kontrolna i badawcza

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia.

Umowa na realizację zamówienia obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy licząc od dnia jej podpisania, jednak nie później niż od dnia 01.03.2021r. 

 

Termin i sposób realizacji umowy.

 1. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania jednak nie później niż od dnia  01.03.2021 r. i zakończy z upływem 12 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie. 
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wypłacane miesięcznie, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

Załączniki

Załącznik nr 1  Formularz oferty 

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3  Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące parametrów technicznych oferowanej zamrażarki niskotemperaturowej

Załącznik nr 5  Istotne postanowienia umowne 

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają potencjał techniczny lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego;
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy 
  i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
 2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy 
  z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
 4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 5. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
   w umowie; 
 6. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
  4. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 7. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 8. wystąpienia siły wyższej,
 9. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

 

 

 

 1. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia
  z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione
  w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
 3. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 5. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności
   w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • inne

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu
z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę̨ punktów.

 

Wykluczenia

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

 1. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 2. Wykonawca, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie oświadczenia, 
  w terminie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy 
  z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty. 
 3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa 

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica

Żwirki i Wigury 

Numer domu 

101

Numer lokalu

-

Kod pocztowy 

02-089

Miejscowość

Warszawa

Powiat

Warszawa

Województwo

mazowieckie

Numer telefonu

+48 515262381

NIP 

5252721500

Tytuł projektu

Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0912/17-00

 

Komplet dokumentów (załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:

ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

Pokój 0.113

Subskrybuj nasz Newsletter