Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 02/WPD101/2021


February 15, 2020

Zapytanie ofertowe nr 02/WPD101/2021

 

Nazwa projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
Rozstrzygnięte, 09.03.2021 r.

Informacja o wyniku postępowania i wyborze wykonawców

Tytuł zamówienia 

Najem aparatury badawczej zgodnie z przedstawioną specyfikacją, dla potrzeb WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00.

Termin składania ofert: 26.02.2021, godz. 23.59

Sposób składania ofert 

 1. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: oferty@wpdpharmaceuticals.com lub poprzez Bazę Konkurencyjności.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje ich odrzucenie. 

Adresy e-mail, na który należy wysłać oferty: oferty@wpdpharmaceuticals.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Mariusz Olejniczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel: +48 515 262 381

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest nabycie najem aparatury badawczej zgodnie z przedstawioną specyfikacją, dla potrzeb WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Kategoria ogłoszenia: Dostawa

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo - mazowieckie

Powiat - Warszawa

Miejscowość - Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia 

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17

Przedmiot zamówienia 

 1. Przedmiotem zamówienia jest najem aparatury badawczej zgodnie z przedstawioną specyfikacją, dla potrzeb WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Przedmiot zamówienia musi być w pełni sprawny technicznie, przygotowany do realizowania zaplanowanych prac B+R, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.

 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

Lp.

Nazwa aparatury badawczej

Minimalne wymagania techniczne stawiane przez Zamawiającego

Spektrofotometr płytkowy

Spektrofotometr płytkowy z rozbudowanymi modułami fluorescencji, luminescencji i automatyczną stacją pipetującą, model wzorcowy Microplate reader Infinite M200 Pro Tecan

Spektrofotometr UV/VIS

Spektrofotometr kuwetowy UV/VIS, model wzorcowy Spectrophotometer BioPhotometer Eppendorf

Spektrofotometr UV/VIS

Spektrofotometr UV/VIS do mikroobjętości, model wzorcowy Spectrophotometer DS-11 DeNovix

System do elektroforezy poziomej

System do elektroforezy poziomej, model wzorcowy Electrophoresis System Mini-Sub Cell GT Bio-Rad

Homogenizator mechaniczny

Homogenizator mechaniczny rotor-stator, model wzorcowy Homogenizer T25 digital Ultra-Turrax IKA

Komora laminarna

komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, przeznaczona do pracy z hodowlami komórkowymi, wyposażona w lampę UV, wraz z osprzętem (ssak, pipetor)

Cieplarka laboratoryjna

cieplarka laboratoryjna z możliwością inkubacji w temp. 37°C

Inkubator

Inkubator CO2 do prowadzenia hodowli komórek, zapewniający kontrolę poziomu CO2 i wilgotności

Sprzęt do wizualizacji żeli

System do wizualizacji żeli, wyposażony w komorę z kamerą oraz lampę UV, model wzorcowy typu Imaging System ChemiDoc MP Bio-Rad

Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna

chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna dedykowana do przechowywania odczynników w zakresie temp. od +4°C do -20°C

Wirówka wysokich prędkości, z chłodzeniem

Wirówka laboratoryjna wysokoobrotowa z chłodzeniem do +4°C, model wzorcowy Avanti JXN-26 230 Beckman Coulter

Blok grzejny

Termostat blokowy suchy umożliwiający ogrzewanie próbek do temp. 130 °C, wyświetlacz LCD, stabilność zadanej temperatury do ±0.1°C, model wzorcowy SBH130D Stuart

Mieszadło magnetyczne

Mieszadło magnetyczne z możliwością regulacji prędkości mieszania, opcjonalnie z wyświetlaczem oraz z płytą grzejną, 4 szt.

Wytrząsarka inkubacyjna z chłodzeniem

Wytrząsarka inkubacyjna z chłodzeniem, do hodowli organizmów w kolbach do 5L, z możliwością ustawienia szerokiego zakresu temperatur, model wzorcowy Innova 44R New Brunswick Scientific

Wytrząsarka laboratoryjna z opcją chłodzenia

Wytrząsarka inkubacyjna z opcją inkubacji (półką) z chłodzeniem, model wzorcowy: Laboratory Shaker Innova 42R New Brunswick Scientific

System do oczyszczania wody

System do uzyskiwania ultraczystej wody, typu Milli-Q, model wzorcowy Millipore

Wytwornica lodu

Wytwornica lodu łuskowego do zastosowań laboratoryjnych

Autoklaw laboratoryjny

Autoklaw sterowany miroprocesorowo, z komorą ze stali nierdzewnej o pojemności do 135L, model wzorcowy135L VSHP Steriltechnik

Autoklaw nastołowy

Sterylizator nastołowy parowy, przenośny, z pełną automatyzacją procesu sterylizacji, o pojemności do 12L, model wzorcowy Autoclave Classic Prestige Medical

Zmywarko-suszarka laboratoryjna

Automatyczna myjnia-dezynfektor do szkła laboratoryjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub źródła pochodzenia określa klasę produktu i służy wyłącznie ustaleniu standardu jakościowego, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu dookreślenia przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca określi koszt najmu za miesięczny okres użytkowania. Koszt będzie obejmował następujące koszty: ubezpieczenia aparatury, serwisy, przeglądy techniczne, niezbędne dla utrzymania aparatury w stanie pełnej gotowości i sprawności technicznej.

 

Kod CPV

38500000-0 

Nazwa kodu CPV

aparatura kontrolna i badawcza

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia.

Umowa na realizację zamówienia obowiązywać będzie przez okres 6 miesięcy licząc od dnia jej podpisania, jednak nie później niż od dnia 01.04.2021r. 

 

Termin i sposób realizacji umowy.

 1. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania jednak nie później niż od dnia  01.04.2021 r. i zakończy z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie. 
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wypłacane miesięcznie, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 02/WPD101/2021

Załącznik nr 1  Formularz oferty 

Załącznik nr 2  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3  Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące parametrów technicznych aparatury badawczej

Załącznik nr 5  Istotne postanowienia umowne 

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają potencjał techniczny lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego;
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy 
  i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
 2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy 
  z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
 4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 5. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
   w umowie; 
 6. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
  4. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 7. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 8. wystąpienia siły wyższej,
 9. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

  najniższa cena brutto z badanych ofert

  C = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100

  cena brutto oferty badanej


3. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione
w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

 1. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
 2. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności
   w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • inne

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu
z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę̨ punktów.

 

Wykluczenia

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
 2. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 3. Wykonawca, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie oświadczenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty. 
 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa 

WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica Żwirki i Wigury 

Numer domu 101

Numer lokalu -

Kod pocztowy  02-089

Miejscowość Warszawa

Powiat Warszawa

Województwo mazowieckie

Numer telefonu +48 515262381

NIP 5252721500

Tytuł projektu Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Numer projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00

Komplet dokumentów (załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:

ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa

Pokój 0.113