CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01/WPD107/2020


August 7, 2020

Zapytanie ofertowe nr 01/WPD107/2020

Nazwa projektu

Opracowanie innowacyjnego kandydata na lek do leczenia przerzutów guzów litych do płuc

Status zamówienia: Nierozstrzygnięte,  11.09.2020 r.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

Tytuł zamówienia

Świadczenie usługi badawczej obejmująca syntezę substancji czynnej (API), która jest pochodną doxorubicyny, na potrzeby planowanych prac badawczo-rozwojowych oraz badania klinicznego, a także przygotowanie dokumentacji zgodnej ze standardem GMP UE dla wyprodukowanej substancji czynnej (API).

Termin składania ofert

08.09.2020, godz. 23.59 CET

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 01/WPD107/2020”.

oferty@wpdpharmaceuticals.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariusz Olejniczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tel: +48 515 262 381

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi badawczej obejmująca syntezę substancji czynnej (API), która jest pochodną doxorubicyny (zwanej dalej „Produktem”), na potrzeby planowanych prac badawczo-rozwojowych oraz badania klinicznego, a także przygotowanie dokumentacji zgodnej ze standardem GMP UE dla wyprodukowanej substancji czynnej (API).

Kategoria ogłoszenia: Usługi

Podkategoria ogłoszenia: Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie pod roboczym tutyłem: „Opracowanie innowacyjnego kandydata na lek do leczenia przerzutów guzów litych do płuc”, ubiegającego się o dofinansowanie w konkursie „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs Nr 6/1.1.1/2020.

Przedmiot zamówienia

Zakres usługi obejmuje dwa (2) Pakiety zadań:

 1. Pakiet nr 1 – Synteza kluczowego związku pośredniego, który jest półproduktem niezbędnym do syntezy API, zgodnie z wytycznymi cGMP oraz jakościowe zwolnienie na potrzeby produkcji substancji czynnej (API);
 2. Pakiet nr 2 - Synteza substancji czynnej (API) - niskocząsteczkowego związku cytotoksycznego, który jest pochodną doxorubicyny (o wysokim potencjale - „high potent API”), z zastosowaniem kluczowego związku pośredniego, w standardzie cGMP oraz wytworzenie standardu analitycznego dla API i jego głównego metabolitu, wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji regulacyjnej dla substancji czynnej i standardów w odpowiednim formacie

Kod CPV: 73110000-6

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia obowiązywać będzie przez okres:
  1. dla Pakietu 1 - do 12 tygodni, licząc od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu;
  2. dla Pakietu 2 - do 12 miesięcy, licząc od dnia przekazania kluczowego związku pośredniego wytworzonego w ramach Pakietu nr 1, wraz z pełną dokumentacją.
 2. Przedmiotowe zamówienie realizowane zostanie pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie na realizację projektu B+R pod roboczym tytułem: Opracowanie innowacyjnego kandydata na lek do leczenia przerzutów guzów litych do płuc, ubiegającym się o dofinansowanie w konkursie – „Szybka ścieżka” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 6/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka”.

Załączniki do pobrania

Pełna treść zapytania ofertowego nr 01/WPD107/2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób dedykowanych do realizacji usługi

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Osoby Wykwalifikowanej

Załacznik nr 7 - Wzór umowy o zachowaniu poufności

Załacznik nr 8 - Istotne postanowienia umowne - wzór

 

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:
  1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
  2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy
   z Wynajmującym i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
  3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Najemcy rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
  4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wynajmującego, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
   1. zmiana Wynajmującego nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
   2. zmiana Wynajmującego spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
   3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  5. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
   1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Najemca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
   2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
    w umowie;
  6. Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
   1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
   2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wynajmującego lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wynajmujący spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
   3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
  7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
  8. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
  9. wystąpienia siły wyższej,
  10. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,
  11. zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu umowy,
  12. zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana,
  13. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy,
  14. zmiany nazwy firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.
 2. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Załącznik 1 – Formularz oferty

Załącznik 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań

Załącznik 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik 4 –  Wykaz realizowanych usług

Załącznik 5 –  Wykaz osób

Załącznik 6 - Oświadczenie Osoby Wykwalifikowanej

Załącznik nr 7 - Dokumenty potwierdzające posiadanie europejskiego certyfikatu w zakresie dobrej praktyki wytwarzania (GMP) lub równoważne uznawane na terenie Unii Europejskiej

Załącznik nr 8 - Inne dokumenty wymagane prawem, w tym. np. zezwolenie na wytwarzanie niskocząsteczkowych organicznych związków cytotoksycznych.

Ocena oferty

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

 

najniższa cena brutto z badanych ofert

C = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100

cena brutto oferty badanej

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
 3. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 4. Cena może być podana w złotych polskich lub w innej walucie niż PLN.
 5. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 6. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
 7. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 8. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
 9. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
 10. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
 11. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych
   w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  • inne.
 12. Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi. Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

 13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

 1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy w miejscu opublikowania Zapytania ofertowego nr 01/WPD107/2020, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.com nie później niż w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
  1. wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;
  2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.

 1. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą
  a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
 2. W celu wykazania braku istnienia przesłanek będących podstawą wykluczenia Wykonawcy
  z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z Formularzem oferty, sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 3. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 spowoduje wykluczenie Wykonawcy
  z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie jego oferty.
 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Subskrybuj nasz Newsletter