CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zapytania ofertowe

Nazwa projektu
Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego

Status zamówienia
Rozstrzygnięte

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:

Informacja o wyborze wykonawcy

Nazwa i adres wykonawcy:

VWR International Sp. z o.o.Zamawiający przesuwa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia 26.03.2020 r. na dzień 31.03.2020 ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 31.03.2020 r., godzina 10:42
Wartość oferty: 73 647,48 PLN brutto
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Wartość punktowa oferty: 100,00 pkt

Tytuł zamówienia

Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu z dnia 26.03.2020 r. na dzień 31.03.2020 r.
Godzina złożenia oferty pozostaje bez zmian.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA:

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Termin składania ofert

26.03.2020, godz. 17.00

Miejsce i sposób składania ofert

 1. przesyłką poleconą lub za pośrednictwem posłańca lub osobiście, w siedzibie Zamawiającego (na adres: WPD Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101,  02-089 Warszawa),
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego:

oferty@wpdpharmaceuticals.com.

Oferty składane przesyłką poleconą lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe nr  02/2020”.

Adresy e-mail, na który należy wysłać oferty: oferty@wpdpharmaceuticals.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariusz Olejniczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tel: +48 515 262 381

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17.

 

Kategoria ogłoszenia: Dostawa

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo mazowieckie

Powiat: Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-0912/17

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem wg wskazanej w pkt 3 specyfikacji, dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnej do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00.
 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.
 3. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Wirówka nablatowa z chłodzeniem, do dużych objętości, kompatybilna z rotorami stałokątowymi oraz wychylnymi.

Cechy wirówki (obligatoryjne):

– standardowa wirówka laboratoryjna do ogólnych zastosowań w biologii molekularnej

– kompatybilna z co najmniej 17 rotorami stałokątowymi i wychylnymi

– pojemność maksymalna: 4 litry

– zakres temperatury: -10°C – 40°C

– wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) – każdy wymiar nie większy niż: 74.6 x 69.0 x 36.1 cm

– zasilanie elektryczne: 230 V, 50 Hz

– waga netto: nie większa niż 120 kg

– sterowanie poprzez kolorowy ekran dotykowy

– przyspieszenie z rotorem stałokątowym: co najmniej 25000*g

– przyspieszenie z rotorem wychylnym: co najmniej 7000*g

– wymiana rotorów jednym przyciskiem, bez konieczności wkręcania/wykręcania

– czasomierz z możliwością odliczania z dołu i z góry

– w komplecie z rotorem wychylnym o pojemności 4x250ml, przyspieszeniem co najmniej 7000*g, z koszami

- w komplecie z rotorem stałokątowym z włókna węglowego, z pojemnością co najmniej 6x100 ml, przyspieszeniem co najmniej 24,652 x g, z sześcioma kompatybilnymi butelkami z maksymalną pojemnością

– dwa adaptery do probówek stożkowych 50ml

– dwa adaptery do probówek stożkowych 15ml

– cztery butelki 250ml z adapterami

Kod CPV: 42931100-2

Nazwa kodu CPV: wirówki laboratoryjne i akcesoria

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Pełna treść zapytania ofertowego

Załacznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczneie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
 2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
 4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 5.  zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
   w umowie;
 6. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskieji jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 8. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 9. wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania braku istnienia przesłanek będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z „Formularzem Oferty” oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium oceny ofert tj.:

L.p. Opis kryteriów oceny ofert  Znaczenie (%)
1 Cena (C) 80 %
2 Okres gwarancji (OG) 20 %
RAZEM 100 %
 

Scroll right to view more

2.   Punkty oceny ofert zostaną przyznane według następujących wzorów:

Kryterium: Cena oferty brutto - 80 pkt

Cmin

C = ----------------- x 80 % x 100

Cb

gdzie:

C - liczba punktów w kryterium cena oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych

Cb - cena ofertowa badanej oferty

Kryterium: Okres gwarancji – 20 pkt

                                                           OG b

                                               OG = -------------x 20 % x 100

                                                           OGmax.

gdzie:

OG - liczba punktów w kryterium okres gwarancji

OGb –  okres gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia oferty badanej w danym pakiecie,

OG max – maksymalny okres gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia spośród ofert nie odrzuconych
w danym pakiecie,

UWAGA:  Okres gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczonych od daty dostawy i dłuższy niż 48 miesięcy. W przypadku wskazania w ofercie innych wartości oferta zostanie odrzucona.

 

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: O = C + OG

 

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,cena”

OG  - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,okres gwarancji”

 

 

3. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.

Wykluczenia

1.     Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

1)     wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;

2)     złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2.     Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone

Subskrybuj nasz Newsletter