CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 03/WPD101/2021


June 7, 2021

Zapytanie ofertowe nr 03/WPD101/2021

ogłoszone dnia  07.06.2021 r.

dotyczące realizacji projektu pn.: Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego, objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, realizowanego ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Informacja o wyniku postępowania ogłoszona w dniu 22.07.2021 r.

Informacja nr 3 dla Wykonawców

Informacja nr 2 dla Wykonawców

Uwaga:

Zmiana w treści Załącznik nr 1.1-1.17 - Formularz asortymentowo-cenowy wersja 2.0

Zmiana terminu składania ofert: Oferty należy składać w terminie do dnia 28.06.2021 r., godz. 23.59

terminu składania ofert do dnia

Informacja nr 1 dla Wykonawców

 1. Zamawiający

Nazwa i adres zamawiającego:                                          

WPD Pharmaceuticals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000693186, kapitał zakładowy 2 969 200,00 zł;
NIP: 5252721500

Tel: +48 515 262 381 

www.wpdpharmaceuticals.com

Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:

Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu

e-mail: oferty@wpdpharmaceuticals.com

Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania Ofertowego: 

Marcin Mielecki, Tel: +48 600 101 483 

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie 
z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 z dnia 21 grudnia 2020 r., w wersji obowiązującej od dnia 01 stycznia 2021 r. [sygnatura: MIiR/2014-2020/12(5)], wydanych na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460), dostępnych pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020  

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

I. Rodzaj zamówienia: dostawa

II.Nazwa i kod wg Wspólnego Słowika Zamówień (CPV):

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne 

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

19520000-7 - Produkty z tworzyw

18424300-0 - Rękawice jednorazowe

III. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych zgodnie z wskazanymi minimalnymi wymogami określonymi 
  w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załącznik nr [1.1-1.19] do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, kompletny, gotowy do pracy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
 3. Dostarczone odczynniki i materiały zużywalne powinny być zapakowane 
  w oryginalne opakowania producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłoby wpłynąć na jego jakość.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - 19 Pakietów. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub więcej części.
 5. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub źródła pochodzenia określa klasę produktu i służy wyłącznie ustaleniu standardu technicznego 
  i jakościowego,
   a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu dookreślenia przedmiotu zamówienia. 
 6. Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego oraz dołączenie do oferty opisu oferowanego produktu równoważnego (np. opis katalogowy produktu) 
  z którego w sposób niebudzący wątpliwości winno wynikać, że oferowany produkt posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, niż określone przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

IV. Termin wykonania zamówienia.

 1. Dostawy będą następować sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego w terminie do 21 dni od daty otrzymania zamówienia do wyczerpania asortymentu lub kwoty w zależności co nastąpi w pierwszej kolejności.  
 2. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o konkretnym terminie i godzinie dostawy.
 3. Dostawa będzie realizowana w dni robocze w godzinach: 9:30-15:30. Za dni robocze Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 4. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłoby wpłynąć na jego jakość.
 5. Zamówienie zostanie uznane za wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru zamówienia i braku zastrzeżeń do sposobu wykonania umowy.

V. Miejsce realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 101.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

VII. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu.

 1. Powiązania kapitałowe lub osobowe. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
   z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.
 2. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia 
  o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 3. Wykonawca, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie oświadczenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty. 
 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. Kryteria i sposób oceny ofert. 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

                                                  najniższa cena brutto z badanych ofert

                                      C=    --------------------------------------------------------X 100

                                                najniższa cena brutto z badanych ofert

 

 1. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 2. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
 3. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
 4. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
 5. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 8. W przypadku zaistnienia okoliczności, kiedy dwie oferty lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów w kryterium cena, Zamawiający zwróci się do Wykonawców 
  o przedstawienie ofert dodatkowych. Ceny zaoferowane w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż w ofercie pierwotnej.

 

IX. Sposób przygotowania ofert.

 1. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania Ofertowego.
 2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki. 
 3. Do oferty należy dołączyć:
  • oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, sporządzone zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego,
  • uzupełnione formularze asortymentowo - cenowe odpowiednio do wybranego Pakietu sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego a w przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego opisu oferowanego produktu równoważnego (np. opis katalogowy produktu),
  • specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia (np.: folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego),
  • pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii,
   w przypadku, kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika,
  • w przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, str.1), oświadczenie o treści „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałemw celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.
 4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać podpisana. Oferta niepodpisana zostanie uznana za nieważną i zostanie odrzucona. Wykonawca może podpisać ofertę podpisem elektronicznym.
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim.
 6. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać złożoną ofertę. 
 7. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.) powinny zostać opisane „tajemnica przedsiębiorstwa”. W treści oferty powinna zostać umieszczona informacja, że dany dokument jest zastrzeżony. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec danych dotyczących elementów ceny, nazwy Wykonawcy oraz jego siedziby.
 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

X. Sposób składania ofert.

 1. Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: oferty@wpdpharmaceuticals.com lub poprzez Bazę Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje ich odrzucenie. 

 

XI. Termin składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2021 r., o godz. 23.59
 2. Za dzień złożenia oferty uznaje się termin wpływu oferty na adres e-mail Zamawiającego lub na skrzynkę Bazy Konkurencyjnosci. 
 3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert.
  W takim przypadku Zamawiający każdorazowo zamieści stosowną informację w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 03/WPD101/2021, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.pl

 

XII. Termin związania ofertą.

 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. Wykonawca na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
  z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII.Sposób, zakres oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdz.
  I Zapytania Ofertowego (oferty@wpdpharmaceuticals.com) lub poprzez Bazę Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego. Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy 
  w terminie umożliwiającym złożenie oferty nie później jednak niż 2 dni robocze przed upływem terminu na złożenie oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na wydłużenie biegu terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, na które Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi.
 5. Zamawiający zamieści treść pytań i udzielonych odpowiedzi w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 03/WPD101/2021, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.pl. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania Ofertowego.
 6. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega możliwość,
  w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, wprowadzenia zmian lub uzupełnienia Zapytania Ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia informacja o tym fakcie wraz ze wskazaniem daty upublicznienia zmiany 
   opisu dokonanych zmian lub uzupełnień zostanie niezwłocznie zamieszczona w miejscu publikacji Zapytania Ofertowego Nr 03/WPD101/2021, tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.pl.
 7. W przypadku gdy zmiana Zapytania Ofertowego lub udzielone wyjaśnienia powodować będą konieczność modyfikacji ofert Zamawiający, w trybie określonym w rozdz. XI ust. 4, przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
 8. W przypadku, kiedy zaoferowana przez Wykonawcę cena zamówienia wydaje się rażąco niska i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, których oferty wpłynęły 
  w terminie, ale zawierają braki lub błędy, do ich uzupełnia, korekty lub do złożenia wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt, uzupełnień oraz sposób ich dostarczenia. Niedotrzymanie wskazanego przez Zamawiającego terminu, będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 11. Wezwanie do korekty, uzupełnień, wyjaśnień może dotyczyć jedynie braków lub błędów 
  o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany złożonej oferty.

 

XIV. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru. 

 1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy,  jego siedzibę oraz cenę zamówienia w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego Nr 03/WPD101/2021 tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.pl, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

XV. Warunki unieważnienia postępowania.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postępowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie 
  z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

 

XVI. Warunki podpisania i zmiany umowy, termin realizacji umowy. 

 1. Warunki podpisania umowy.
 1. Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do podpisania umowy, wysyłając informację na adres e-mail wskazany w ofercie, wskazując termin podpisania umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, którego oferta otrzymała kolejną najwyższą liczbę punktów.
 3. Umowa warunkowa zostanie sporządzona z uwzględnieniem istotnych postanowień wg. wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

 1. Warunki zmiany umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy 
  i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
 2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17-00, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy 
  z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
 4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia 
  i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 5. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
   w umowie; 
 6. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
  4. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 7. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 8. wystąpienia siły wyższej,
 9. zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

 

 1. Termin i sposób realizacji umowy.
 1. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania i zakończy z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie wypłacone w terminie 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury VAT.

 

XVII. Obowiązek informacyjny dla postępowań związanych z realizacją zamówień  

 1. Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (02-089), ul. Żwirki Wigury 101,  (dalej: my lub WPD).

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Żwirki Wigury 101, 02-089 Warszawa
 2. elektronicznie: gdpr@wpdpharmaceuticals.com
 1. Inspektor Ochrony Danych

WPD nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych jednak zatrudnia specjalistę ds. bezpieczeństwa informacji. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Ze specjalistą ds. bezpieczeństwa informacji można się kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
 2. elektronicznie: gdpr@wpdpharmaceuticals.com
 1. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcia i realizacji umowy; 

podstawa prawna:

Interes prawny Administratora sprowadza się do:

które było powodem kontaktów z WPD w zakresie przekazanych danych osobiście lub przez osobę trzecią. Podanie pani/Pana danych jest dobrowolne dla przygotowania, przeprowadzenia i wykonania zamówienia publicznego, może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości przystąpienia lub wykonania zamówienia publicznego.

 1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez WPD przez okres:

w zakresie przekazanym przez podmiot, z którym WPD zawarł umowę.

 1. Kategorie danych osobowych

Będziemy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe w zakresie przekazanym w postępowaniu lub związane z zawarciem i wykonaniem umowy. 

 1. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba że będzie wynikało to z przepisów prawa lub wymagało to rozpatrzenia sprawy poza WPD (np. w przypadku prowadzenia spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą) a w przypadku umów, poza przypadkami wniosków o dostęp do informacji publicznej, tylko w zakresie określonym przepisami prawa.

Nie będziemy przekazywali Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane zostały przekazane WPD przez podmiot, który występuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub jest związany z zawarciem i wykonaniem umowy.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Nie będziemy przetwarzać Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

 1. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z art. 19 ustawy PZP Zamawiający informuje, że:

Więcej na temat praw można przeczytać w RODO.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym specjalistą ds. bezpieczeństwa informacji (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531-03-00

 

XVIII. Załączniki: 

Zapytanie ofertowe nr 03/WPD101/2021

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik nr 1.1-1.19 Formularz asortymentowo – cenowy dla poszczególnych części

Załącznik nr 2 - Wzór postanowień umownych

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 

Subskrybuj nasz Newsletter