CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 03/WPD104/2020


April 30, 2020

Zapytanie ofertowe nr 03/WPD104/2020

Nazwa projektu
Nowe podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne.

Status zamówienia

Rozstrzygnięte, 29.05.2020 r.

Informacja o wybranym wykonawcy: nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Pakiet nr 1: Sigma-Aldrich Sp. z o.o, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Oferta złożona w dniu 13.05.2020 r.

Cena oferty brutto: 27 980,53 PLN

Pakiet nr 2: VWR International Sp. z o.o, ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Oferta złożona w dniu 15.05.2020 r.

Cena oferty brutto: 4 477,00 PLN

Pakiet nr 3: GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

Oferta złożona w dniu 15.05.2020 r.

Cena oferty brutto: 29 536,20 PLN

Pełna lista podmiotów, które złożyły oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

VWR International Sp. z o.o.

WITKO Sp. z o.o.

GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder

Tytuł zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych, niezbędnych do realizacji projektu nr POIR.01.02.00-00-0084/18

Informacje

Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na dzień 15.05.2020 r. godziny pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zmieniony OPZ stanowi Załącznik nr 1. Formularz oferty v.2.

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie Istotnych postanowień umownych. Poprawiona treść istotnych postanowień umownych stanowi Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowne v.2.

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w treści Zapytania ofertowego, Rozdz. V: było 54-427 Warszawa, a powinno być 54-427 Wrocław

Pytania i odpowiedzi

Informacja nr 3 dla Wykonawców

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowne - wzór ZO 03/WPD104/2020 v.2.

Załącznik nr 1 Formularz oferty do ZO 03/WPD104/2020 v.2.

Informacja nr 2 dla Wykonawców

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Termin składania ofert

12.05.2020 r., godz. 17.00

Miejsce i sposób składania ofert: pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego, z tytułem „Zapytanie ofertowe nr 03/WPD104/2020”

oferty@wpdpharmaceuticals.com

Kategoria ogłoszenia: Dostawa

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.02.00-00-0084/18.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wyszczególnionych w Pakietach nr 1 ÷ 3.

Ilości oraz szczegółowe minimalne wymagania zostały określone w Formularzu Oferty.

Kategoria: odczynniki chemiczne

Kategoria: pipety i akcesoria laboratoryjne

CPV: 33696300-8

CPV: 38437000-7

Termin wykonania zamówienia

 1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 2. Dostawa będzie realizowana w dni robocze w godzinach: 9:30-15:30. Za dni robocze Zamawiający przyjmuje dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 3. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta. W czasie dostawy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem, które mogłoby wpłynąć na jego jakość.

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 03/WPD104/2020

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowne - wzór

Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
 3. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia.
 4. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w ust. 1, winni złożyć wymagane dokumenty  i oświadczenia:
 5. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
 6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań wskazanych w rozdziale VI, pkt.1 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
 7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”);
 8. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału
  w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty.
 9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Z załączonych dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca te warunki spełnia.
 10. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie wykluczenia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy
  i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi,
 2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0084/18, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
 4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 5.  zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
   w umowie,
 6. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 8. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
  w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 9. wystąpienia siły wyższej,
 10. zmiany terminów realizacji umowy w przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania pierwotnych terminów wynikających z Umowy,
 11. zmniejszenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane ograniczeniem lub wyłączeniem z realizacji przez Zamawiającego części przedmiotu zamówienia,
 12. wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia procedury rejestracji lub innych procedur we właściwych urzędach i instytucjach,
 13. zmiany terminu obowiązywania Umowy w przypadku zmiany terminu realizacji Projektu, w ramach którego Umowa jest realizowana,
 14. zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy,
 15. zmiany firmy, siedziby Stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1. - Pełnomocnictwo (jesli dotyczy)

Załącznik nr 2 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena całkowita brutto, biorąc pod uwagę cenę całkowitą za realizację przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdz. III, pkt. 3 Zapytania Ofertowego na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
 2. Wartość punktowa w niniejszym kryterium zostanie obliczona w następujący sposób:

                                                              Cena najniższej oferty

           Liczba pkt oferty ocenianej =  ---------------------------- x 100

                                                               Cena oferty ocenianej

 1. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
 3. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 4. Cena musi być podana w złotych polskich lub w innej walucie niż PLN.
 5. Cena musi być podana liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 6. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym od towarów i usług).
 7. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 8. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
 9. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
 10. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy.
 11. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  •  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  •  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  •  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych
   w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  •  Inne.

Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.

Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma (1) jeden punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.

14. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą̨ liczbę̨ punktów.

Wykluczenia

1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V;

2) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;

3) łożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Subskrybuj nasz Newsletter