CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 06/WPD104/2020


July 14, 2020

Zapytanie ofertowe nr 06/WPD104/2020

Nazwa projektu
Nowe podejście do terapii glejaka zaspokajające krytyczne potrzeby medyczne

Status zamówienia
Rozstrzygnięte 21.08.2020 r.

Informacja o wyniku postępowania

Pytania i wyjaśnienia:

Informacja nr 2 opublikowana w dniu 23.07.2020 r.

Informacja nr 1 opublikowana w dniu 19.07.2020 r.

Tytuł zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do realizacji projektu nr POIR.01.02.00-00-0084/18.

Termin składania ofert

30.07.2020, godz. 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 06/WPD104/2020”.

oferty@wpdpharmaceuticals.com.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Suchoszek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Tel: +48 502 376 341

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa

sprzętu laboratoryjnego wyszczególnionego
w Częściach od 1 do 15. Ilości oraz szczegółowe minimalne wymagania zostały określone w Formularzu asortymentowo – cenowym odpowiednio dla każdej Części.

Kategoria ogłoszenia: Dostawa

Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo dolnośląskie

Powiat: Wrocław

Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.02.00-00-0084/18

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego wyszczególnionego
  w Częściach od 1 do 15. Ilości oraz szczegółowe minimalne wymagania zostały określone w Formularzu asortymentowo – cenowym odpowiednio dla każdej Części. 
 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń.
 3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko.
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 15 części. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub więcej części.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
 7. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.
 8. Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub źródła pochodzenia określa klasę produktu i służy ustaleniu standardu jakościowego, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu dookreślenia przedmiotu zamówienia.

Kod CPV: 38000000-5, 38437000-7

Nazwa kodu CPV: sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); pipety i akcesoria laboratoryjne

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30 dni dla części: 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15/ do 6 tygodni dla części 5, 7, 8, 9, 13, 14, od dnia podpisania umowy. 

Załączniki do pobrania

Pełna treść zapytania ofertowego nr 06/WPD104/2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1.1-15 - Formularze asortymentowo-cenowe

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Istotne warunki umowy - Wzór

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach:

 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dotyczącym zmian prawa podatkowego (np. stawek podatku od towarów i usług) pod warunkiem, że zmiana wywiera bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
 2. zmiany regulacji dotyczących realizacji projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0084/18, co do sposobu realizacji lub finansowania zadań objętych Zapytaniem Ofertowym, wywierające bezpośredni wpływ na realizację umowy z Wykonawcą i mogące prowadzić do modyfikacji tych zapisów umowy, do których się odnoszą,
 3. powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia,
 4. zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych dostaw lub usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne dla realizacji zamówienia i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
  2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
  3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 5.  zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i
  2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 6. Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  1. na podstawie postanowień umownych, o ile nie prowadzą do zmian charakteru umowy,
  2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
 7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
 8. wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 9. wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 - Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

L.p. Opis kryteriów oceny ofert  Znaczenie (%)
1 Cena (C) 80 %
2 Zaoferowany okres gwarancji (OG) 20 %
RAZEM 100 %

Punkty oceny ofert zostaną przyznane według następujących wzorów:

Kryterium: cena oferty brutto - 80 pkt

             Cmin

C = ----------------- x 80 % x 100

              Cb

gdzie:

C - liczba punktów w kryterium cena oferty brutto

C min - najniższa cena ofertowa spośród zaoferowanych

Cb - cena ofertowa badanej oferty

Kryterium: okres gwarancji - 20  pkt

                                                           OGb

                                               CR = -------------x 20 % x 100

                                                           OGmax

gdzie:

OG - liczba punktów w kryterium zaoferowany okres gwarancji

OGb –  okres gwarancji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferty  badanej,

OGmax – maksymalny zaoferowany okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych

UWAGA:  Okres gwarancji oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczonych od daty dostawy i dłuższy niż 48 miesięcy. W przypadku wskazania w ofercie innych wartości oferta zostanie odrzucona.

Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru: O = C + OG

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty,

C - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,cena”

OG  - wartość punktowa uzyskana w kryterium ,,zaoferowany okres grwarancji"

 1. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 2. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający
  w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
 4. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
 5. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
 7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 8. W przypadku, gdy oferty dodatkowe uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający dokona wyboru oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na środowisko. Pozytywny wpływ w zakresie oddziaływania na środowisko może zostać wykazany poprzez, np.:
  1.  zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie energochłonności w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  2. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie lub wyeliminowanie ilości odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  3. zastosowanie rozwiązań powodujących zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych w trakcie realizacji zamówienia lub w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,
  4. inne.
 9. Wykonawca może wskazać i opisać dowolną liczbę rozwiązań pozytywnie oddziałujących na środowisko, wskazując parametry techniczne pozwalające na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu, w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi.
 10. Za każde wskazane rozwiązanie dotyczące pozytywnego wpływu na środowisko oferta otrzyma 1 (słownie: jeden) punkt. W przypadku niewskazania żadnego rozwiązania lub wskazanie rozwiązania bez wskazania parametrów technicznych pozwalających na dokonanie weryfikacji deklarowanego wpływu w porównaniu z rozwiązaniami standardowymi oferta nie otrzyma punktu.
 11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą̨ liczbę punktów.

Warunki udziału w postepowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
 2. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia.
 1. Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w ust. 1, winni złożyć wymagane dokumenty  i oświadczenia:
 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz Ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań wskazanych w rozdziale VI, pkt.1 (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”);
 1. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału
  w postępowaniu najpóźniej w dniu upływu terminu na złożenie oferty.
 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnienie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”. Z załączonych dokumentów powinno wynikać w sposób jednoznaczny, że Wykonawca te warunki spełnia.
 3. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
 4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, podając uzasadnienie wykluczenia.

Wykluczenia

1. Z Postępowania o udzielenie Zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

1) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI;

2) wykonywali czynności bezpośrednio związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiazania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

lub na jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności.
W przypadku ujawnienia się powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zamówienie nie może być Wykonawcy udzielone.

3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Warunki unieważnienia postępowania:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub zmiany postepowania na każdym jego etapie lub unieważnienia postępowania lub niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
 2. Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia wskazanego w ust. 1.

Subskrybuj nasz Newsletter