CSE: WBIO
Last: 0.04
Change: 0.00
Vol: 0

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01/WPD107/2021


June 18, 2021

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu
Nowatorskie podejście do terapii ostrej białaczki szpikowej (AML).

Status zamówienia
Unieważnione z powodu braku ofert

Tytuł zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-1913/20.

Termin składania ofert 

26.07.2021 r., godz. 23.59

 

Miejsce i sposób składania ofert 

Pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego: oferty@wpdpharmaceuticals.com, z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe nr 01/WPD107/2020”.

Adresy e-mail, na który należy wysłać oferty 

oferty@wpdpharmaceuticals.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Katarzyna Derwińska

e-mail: oferty@wpdpharmaceuticals.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 666 857 735

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-1913/20.

 

Kategoria ogłoszenia: Dostawy

Miejsce realizacji zamówienia: Województwo  dolnośląskie, Powiat Wrocław, Miejscowość Wrocław

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia: Realizacja zadań badawczych w projekcie POIR.01.01.01-00-1913/20

 

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla WPD Pharmaceuticals sp. z o.o., niezbędnych do realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0912/17-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Formularzu asortymentowo – cenowym odpowiedni do każdej części (Pakietu).
 2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, kompletny, gotowy do pracy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

 

Nazwa i Kod CPV 

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne 

33696300-8 - Odczynniki chemiczne

19520000-7 - Produkty z tworzyw

 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia

 1. Zakup i dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w rozdz. III ust. 3 będzie zrealizowana sukcesywnie w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego, w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.
 2. Wykonawca najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną dostawą poinformuje Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o konkretnym terminie i godzinie dostawy.

UWAGA: Przedmiotowe zamówienie zrealizowane zostanie pod warunkiem zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie na realizację Projektu, o którym mowa w tytule niniejszego zapytania. Umowa warunkowa uwzględniająca istotne postanowienia Zapytania Ofertowego Nr 01/WPD107/2021 zostanie zawarta z wybranym w ramach niniejszego postępowania Wykonawcą, na zasadach określonych w Rozdziale XVI, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zapisów wzoru umowy warunkowej.

Miejsce realizacji zamówienia

 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby WPD Pharmaceuticals  we Wrocławiu, ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław.
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z jego rozładowaniem i wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

 

Załączniki:

Pełna treść zapytania ofertowego nr 01/WPD107/2021

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 1.1-1.7 – Formularze Asortymentowo-cenowe

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych 

Załącznik nr 3 -  Wzór istotnych postanowień umownych

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz oferty wg wzoru załączonego do Zapytania ofertowego
 2. Formularze asortymentowo-cenowe 
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
 4. Specyfikacje oferowanego przedmiotu zamówienia (np.: folder lub broszurę lub karty katalogowe dla oferowanych produktów pozwalające na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Zamawiającego),
 5. Pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub uwierzytelnionej kopii, w przypadku, kiedy oferta w imieniu Wykonawcy została podpisana przez pełnomocnika.
 6. w przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące
  i nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, str.1), oświadczenie o treści „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium oceny ofert tj.: Cena - 100%
 2. Punkty w niniejszym kryterium oceny ofert zostaną przyznane według następującego wzoru:

  

       najniższa cena brutto z badanych ofert

C = –––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100

         cena brutto oferty badanej

 

 1. Cena musi być podana w złotych polskich, liczbowo, do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zawieranej umowy. Wszystkie inne koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, a nie uwzględnione w cenie oferty, nie będą przez Zamawiającego dodatkowo rozliczane.
 2. W sytuacji, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział podmioty zagraniczne, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski, oferty sporządzone przez takich Wykonawców zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w sytuacji nabywania towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spoczywa wówczas na Zamawiającym. Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.
 3. Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert zostaną przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia do Bazy Konkurencyjności. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/
 4. W wyniku dokonanej oceny wg kryteriów wskazanych w ust. 1, oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
 5. Punktacja będzie podawana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
 8. W przypadku zaistnienia okoliczności, kiedy dwie oferty lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów w kryterium cena, Zamawiający zwróci się do Wykonawców o przedstawienie ofert dodatkowych. Ceny zaoferowane w ofertach dodatkowych nie mogą być wyższe niż w ofercie pierwotnej.

 

Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru

 1. Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania wskazując nazwę wybranego Wykonawcy,  jego siedzibę oraz cenę zamówienia w miejscu opublikowania Zapytania Ofertowego Nr 01/WPD107/2021 tj.: w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ oraz na stronie Zamawiającego pod adresem www.wpdpharmaceuticals.pl, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

Wykluczenia

 1. Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
  w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające
  w szczególności na: 
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub z przepisów dotyczących zasad realizacji projektu objętego Zapytaniem Ofertowym,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub jakiekolwiek inne powiązania mogące skutkować powstaniem konfliktu interesów przy udzieleniu zamówienia i naruszeniem zasady konkurencyjności. 
 2. W celu wykazania braku istnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, będących podstawą wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia  o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 3. Wykonawca, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Niezłożenie oświadczenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie oferty. 
 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa: WPD PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ulica: Żwirki i Wigury 

Numer domu: 101

Kod pocztowy: 02-089

Miejscowość: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Numer telefonu: +48 515262381

NIP 5252721500

Tytuł projektu: Nowatorskie podejście do terapii ostrej białaczki szpikowej (AML)

 

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1913/20

 

Komplet dokumentów (załączniki do ogłoszenia) dostępne w siedzibie WPD Pharmaceuticals pod adresem:

ul. Duńska 9

54-4278 Wrocław

 

Subskrybuj nasz Newsletter